000100 12262F 4D606F 635041 76A0AE 807778 83654B A8ABA2

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

Mono Lake2